BACALAUREAT 2013: Ultimele noutăţi despre BAC 2013

bac 2013, bacalaureat, bacalaureat 2013, rezultate Bacalaureat 2013, subiecte romana Bacalaureat 2013

BACALAUREAT 2013: Un număr de 187.898 absolvenţi de liceu s-au înscris pentru a susţine prima sesiune a examenului de bacalaureat care va începe luni cu evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba şi literatura română (proba A), probă care se va termina în 12 iunie. Potrivit unui comunicat de presă al MEN, cei înscrişi au fost repartizaţi în 585 de centre de examen.

BACALAUREAT 2013: Următoarea probă cea de evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă (proba B) se va susţine la limbile croată, maghiară, germană, sârbă, slovacă, turcă şi ucraineană şi este programată între 12 şi 14 iunie.

“Subiectele pentru probele de evaluare a competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română, respectiv în limba maternă, au fost elaborate de către Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare (CNEE). Subiectele cuprind texte literare şi non-literare, funcţionale şi non-funcţionale, precum şi itemi corespunzători descriptorilor de competenţe din programele pentru bacalaureat. Subiectele au un grad de complexitate care să permită tratarea lor integrală în maximum 10-15 minute”, precizează comunicatul de presă.

Atât la proba de evaluare a competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română/ limba maternă, cât şi la proba orală de evaluare a competenţei lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională studiată în liceu, candidaţii intră în sala de examen în ordinea afişată, respectându-se criteriul alfabetic şi ora prevăzută pentru fiecare grupă.

BACALAUREAT 2013: Ce este strict interzis

“Este strict interzis accesul candidaţilor cu orice tip de lucrări: manuale, dicţionare, notiţe, însemnări etc., care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, precum şi cu telefoane mobile sau cu orice mijloc electronic de calcul/comunicare. Nerespectarea dispoziţiilor referitoare la introducerea de materiale interzise în sala de examen duce la eliminarea din examen a candidatului de către preşedintele comisiei de examen, indiferent dacă materialele în cauză au fost folosite sau nu. Ca procedură, candidatul extrage un bilet şi primeşte hârtie ştampilată pentru ciornă. Pentru elaborarea răspunsurilor, fiecărui candidat i se acordă câte 15 minute pentru pregătirea răspunsurilor, iar pentru susţinerea acestora în faţa comisiei, câte 10 – 15 minute”, prevede metodologia în vigoare.

BACALAUREAT 2013: Cum se află rezultatele

Rezultatul obţinut de fiecare candidat la proba de evaluare a competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română, respectiv în limba maternă nu se exprimă prin note sau prin calificativ admis/respins, ci prin stabilirea nivelului de competenţă corespunzător grilei aprobate la nivel naţional, disponibilă pe www.subiecte2013.edu.ro. Metodologia precizează că nivelul de competenţă lingvistică de comunicare orală în limba română, respectiv în limba maternă se stabileşte de comun acord de către cei doi profesori examinatori, în conformitate cu descriptorii din programele de bacalaureat şi cu grila cuprinsă în procedurile elaborate şi transmise de CNEE, iar suplimentul descriptiv al certificatului de competenţă conţine descrierea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română, respectiv în limba maternă ale candidatului şi se va completa în conformitate cu nivelul acordat candidatului.

Un elev care nu se prezintă la probele oralede la BACALAUREAT 2013 poate participa la probele scrise, însă nu poate promova examenul de bacalaureat, mai precizează MEN.

“Presa are acces în unităţile de învăţământ liceal care organizează probe de evaluare a competenţelor lingvistice şi digitale sau în centrele de examen numai cu avizul preşedintelui comisiei şi însoţită de un membru al comisiei, exclusiv înainte de începerea sau după încheierea probelor. Pentru realizarea materialelor specifice (înregistrări/fotografii/preluări de imagine) este necesar acceptul persoanelor care apar în materialele respective”, se arată în comunicatul de presă.

BACALAUREAT 2013 ÎN SIGURANŢĂ

Peste 2.700 de poliţişti vor asigura, zilnic, buna desfăşurare a examenului de bacalaureat. Luni, 10 iunie a.c., va începe prima sesiune a examenului naţional de bacalaureat 2013, cu evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba şi literatura română (proba A).

Pentru prevenirea evenimentelor negative şi asigurarea desfăşurării în condiţii de linişte şi siguranţă a examenelor, Poliţia Română a dipus măsuri de suplimentare a dispozitivelor de ordine şi siguranţă publică. Astfel, pe lângă dispozitivul curent, zilnic, peste 2.700 de poliţişti, dintre care 1.849 de poliţişti de ordine publică, 603 de poliţişti de la rutieră şi 254 de poliţişti judiciarişti, vor asigura măsurile specifice în zona unităţilor de învăţământ/ centrelor de examen.

Acestea vor fi incluse în itinerariile de patrulare, în special pe timpul plecării şi sosirii candidaţilor şi a însoţitorilor acestora la/de la locurile de susţinere a examenelor. Poliţiştii vor acţiona în zona adiacentă instituţiilor de învăţământ pentru depistarea şi luarea măsurilor legale faţă de persoanele care, prin comportamentul sau activităţile pe care le desfăşoară, afectează climatul de siguranţă publică. De asemenea, poliţiştii rutieri vor asigura fluidizarea traficului rutier, prevenirea accidentelor rutiere, precum şi a ambuteiajelor.

Conform datelor furnizate de Ministerul Educaţiei Naţionale, pentru susţinerea examenului naţional de bacalaureat în sesiunea iunie-iulie 2013 s-au înscris 187.898 de elevi, repartizaţi în 585 de centre de examen.

BACALAUREAT 2013: CALENDAR

Calendarul privind organizarea şi desfăşurarea examenului de bacalaureat din 2013 a fost aprobat prin Ordin al ministrului Educaţiei.
Comisia Naţională de Bacalaureat poate aproba prelungirea perioadelor de susţinere a probelor de evaluare a competenţelor digitale sau lingvistice, la solicitarea comisiilor de bacalaureat judeţene sau a municipiului Bucureşti ori din proprie iniţiativă, potrivit actului normativ.
Totodată, prin ordinul de ministru au fost aprobate noi programe pentru disciplinele matematică, fizică, chimie, logică, argumentare şi comunicare şi economie susţinute la cele două sesiuni ale examenul de bacalaureat din 2013.

BACALAUREAT 2013: PROBE

Programele pentru celelalte discipline ale examenului de bacalaureat din 2013 rămân cele aprobate în 2010 prin ordin al ministrului Educaţiei.
Bacalaureatul din 2013 se desfăşoară în conformitate cu Metodologia de organizare şi desfăşurare a examenului – 2011, aprobată prin ordinul ministrului Educaţiei nr. 4799/2010.
Lista disciplinelor la care candidaţii susţin examenul de bacalaureat în cele două sesiuni din 2013 rămâne cea aprobată în 2010 prin ordinul ministrului Educaţiei.
Comisia Naţională de Bacalaureat poate elabora instrucţiuni şi proceduri, în vederea bunei organizări şi desfăşurări a examenului de bacalaureat din 2013, se mai arată în ordinul de ministru.
Comisiile de bacalaureat judeţene şi cea a municipiului Bucureşti trebuie să asigure şi la bacalaureatul din 2013 camere de supraveghere video în sălile în care se desfăşoară probele examenului, în sălile în care se descarcă şi se multiplică subiectele, precum şi în sălile în care se preiau şi se depozitează lucrările scrise.

BACALAUREAT 2013 Dreptul de a sustine bacalaureatul îl au elevii care au promovat învatamântul liceal, indiferent de forma de învatamânt.

Elevii claselor a XII-a din sectiile cu predare în regim bilingv a limbii franceze, italiene sau spaniole, incluse în acordurile bilaterale, sustin probele specifice ale examenului de bacalaureat, în conformitate cu prevederile acordului si, dupa caz, ale metodologiei specifice.

Promovarea examenului de bacalaureat permite accesul în învatamântul superior, în conformitate cu conditiile generale si specifice stabilite în acest sens. În urma promovarii examenului de bacalaureat, absolventului i se elibereaza diploma de bacalaureat.

Absolventii care au promovat toate clasele liceale cu medii generale de minimum 9,50, iar la examenul de bacalaureat au obtinut media 10 primesc diploma de merit.

BACALAUREAT 2013. Când trebuie să plăteşti taxă pentru susţinerea examenului?

Candidatii au dreptul sa sustina examenul de bacalaureat, fara taxa, de cel mult doua ori. Prezentarile ulterioare la examen sunt conditionate de achitarea unor taxe.

BACALAUREAT 2013. Probele promovate în sesiunile anterioare sunt recunoscute

Candidatii care au participat, dar nu au promovat examenul de bacalaureat în sesiunile de bacalaureat organizate începând cu anul 2003, pot solicita recunoasterea unora dintre probele promovate în anii mentionati, în conformitate cu prevederile prezentei metodologii.

BACALAUREAT 2013. Olimpicii pot echivala proba scrisă la examen, cu nota maximă

Elevii care, în una din clasele a IX-a – a XII-a, au obtinut premii individuale la concursuri/olimpiade scolare internationale recunoscute de catre MECTS au posibilitatea de a-si echivala, la cerere, proba scrisa de examen la disciplina la care au obtinut premiul. Echivalarea se face cu nota maxima. Lista concursurilor/olimpiadelor scolare internationale recunoscute de catre MECTS se publica pe site-ul Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului şi Sportului pâna la începerea sesiunii speciale de bacalaureat. Recunoasterea/echivalarea probelor se face de catre directorul unitatii respective, în urma solicitarii scrise a candidatului si a prezentarii dovezilor privind
obtinerea premiului la concursul/ olimpiada internationala. Documentele mentionate se depun, în momentul înscrierii, la secretariatul unitatii de învatamânt.

BACALAUREAT 2013: Documente de care ai nevoie 

Fisa-tip informatizata – cerere individuala de înscriere la examen, în format electronic, care cuprinde datele de identificare a candidatului si lista disciplinelor de examen pentru care acesta a optat.

BACALAUREAT 2013 Cum se face accesul candidatilor în centrul de examen. CU CE NU AI VOIE LA BACALAUREAT 2013

Accesul candidatilor în centrul de examen la probele scrise se face în intervalul 7:30 – 8:30. Candidatul care are asupra sa materiale nepermise în sala de examen (telefoane mobile, culegeri, manuale, notite, însemnari etc., precum si orice mijloace electronice de calcul sau de comunicare, poseta/geanta etc.) va primi o punga/plic în care sa le introduca, împreuna cu o declaraţie tip în care se menţioneaza numele şi prenumele şi obiectele personale care vor fi depozitate si va fi îndrumat de catre un membru al echipei de control spre sala de depozitare a obiectelor personale.

Cine se poate înscrie la examenul de BACALAUREAT 2013?

La examenul de bacalaureat se pot înscrie atât candidatii din seria curenta, cât si cei din seriile anterioare, care nu au promovat examenul de bacalaureat.

Elevii români care au studiat în strainatate se pot înscrie la examenul de bacalaureat numai dupa echivalarea studiilor si promovarea examenelor de diferenta stabilite de MECTS, prin Centrul National pentru Recunoasterea si Echivalarea Diplomelor.

Candidatii proveniti din învatamântul particular autorizat sa functioneze provizoriu se înscriu la centrul de examen desemnat de comisia de bacalaureat judeteana/a municipiului Bucuresti.

BACALAUREAT 2013 Ai picat BACALAUREATUL din cauza unei materii? Se recunosc probele promovate

Candidatii care au participat si au fost respinsi la sesiuni anterioare de bacalaureat organizate începând cu anul 2003 si care solicita recunoasterea unor probe promovate în aceste sesiuni, vor prezenta la înscriere si o adeverinta, eliberata de unitatea de învatamânt absolvita, din care sa reiasa rezultatele obtinute la examenul de bacalaureat în sesiunile mentionate. Adeverinta va preciza, pentru fiecare sesiune, disciplina sustinuta si nota obtinuta la fiecare din probe. În cazul în care candidatul nu s-a prezentat la una/la mai multe probe sau a fost eliminat din examen, acest lucru va fi mentionat în adeverinta. Adeverinta va fi semnata de directorul si de secretarul unitatii de învatamânt absolvite si va purta stampila
acesteia.

Recunoasterea probelor promovate în sesiunile anterioare anului 2010 se face în conformitate cu prevederile alin. (1), dupa cum urmeaza:
a) proba orala de limba si literatura româna se echivaleaza cu proba A. de evaluare a
competentelor lingvistice de comunicare orala în limba româna;
b) proba orala de limba si literatura materna se echivaleaza cu proba B. de evaluare a competentelor lingvistice de comunicare orala în limba materna, în cazul elevilor care au urmat studiile liceale într-o limba a minoritatilor nationale;
c) proba orala sustinuta la una din limbile moderne de circulatie internationala studiate în liceu se echivaleaza cu proba C. de evaluare a competentelor lingvistice într-o limba de circulatie internationala studiata în liceu;
d) proba scrisa la limba si literatura româna se echivaleaza cu proba E.a) proba scrisa la limba si literatura româna;
e) proba scrisa la limba si literatura materna se echivaleaza cu proba E.b) proba scrisa la limba si literatura materna;
f) proba scrisa sustinuta în sesiunile anterioare anului 2010 la oricare din probele d), e) sau f), la matematica, respectiv istorie, se echivaleaza cu proba E.c), definita conform prezentei metodologii;
g) proba scrisa sustinuta la una din disciplinele fizica, chimie, biologie, informatica, respectiv geografie, filozofie, logica si argumentare, economie, psihologie si sociologie în cadrul probelor d), e) sau f) din sesiunile anterioare anului 2010 se echivaleaza cu proba E.d), definita conform prezentei metodologii.
(3) Recunoasterea probelor mentionate la alin. (2) f) si g) promovate în sesiunile anterioare anului 2010 se face doar daca disciplinele sustinute coincid cu disciplinele pe care absolventii promotiei 2011 au dreptul sa le sustina în cadrul examenului de bacalaureat 2011, în conformitate cu filiera, profilul si specializarea absolvite.
(4) Pentru absolventii din seriile anterioare anului 2010, carora le-a fost echivalata proba orala promovata la limba si literatura româna, limba si literatura materna sau la limba moderna nu se elibereaza certificatul care atesta nivelul de competenta lingvistica.
(5) Candidatii care au participat si au fost respinsi la sesiunile de bacalaureat organizate în anul 2010 pot solicita recunoasterea probelor de evaluare a competenţelor lingvistice şi digitale şi a probelor scrise susţinute în aceste sesiuni. Pentru aceşti candidaţi, în adeverinţa menţionata la alin.(1) vor fi precizate şi rezultatele obtinute la aceste probe.

Recunoasterea unora dintre probele promovate în sesiunile anterioare, pentru sesiunea curenta, este conditionata de solicitarea scrisa de recunoastere a probelor promovate în sesiunile mentionate la Art. 4., care se face în momentul înscrierii pentru una dintre sesiunile anului 2011.

Ministerul Educaţiei a publicat şi calendarul BACALAUREATULUI 2013:

Sesiunea iunie-iulie 2013
27 – 31 mai 2013 Înscrierea candidaţilor la prima sesiune de examen

31 mai 2013 Încheierea cursurilor pentru clasa a XII-a/a XIII-a

10 – 12 iunie 2013 Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română – proba A

12 – 14 iunie 2013 Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă – proba B

17 – 21 iunie 2013 Evaluarea competenţelor digitale – proba D

25 – 28 iunie 2013 Evaluarea competenţelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională – proba C

1 iulie 2013 Limba şi literatura română – proba E)a) – probă scrisă

2 iulie 2013 Limba şi literatura maternă – proba E)b) – probă scrisă

3 iulie 2013 Proba obligatorie a profilului – proba E)c) – probă scrisă

5 iulie 2013 Proba la alegere a profilului şi specializării – proba E)d) – probă scrisă

8 iulie 2013 Afişarea rezultatelor (până la ora 12:00)

8 iulie 2013 Depunerea contestaţiilor (orele 12:00 – 16:00)

9 -11 iulie 2013 Rezolvarea contestaţiilor

12 iulie 2013 Afişarea rezultatelor finale

Sesiunea august-septembrie 2013

15 – 19 iulie 2013 Înscrierea candidaţilor la a doua sesiune de examen

19-20 august 2013 Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română – proba A

19-21 august 2013 Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă – proba B

20 -21 august 2013 Evaluarea competenţelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională – proba C

22 – 23 august 2013 Evaluarea competenţelor digitale – proba D

26 august 2013 Limba şi literatura română – proba E)a) – proba scrisă

27 august 2013 Limba şi literatura maternă – proba E)b) – probă scrisă

28 august 2013 Proba obligatorie a profilului – proba E)c) – probă scrisă

30 august 2013 Proba la alegere a profilului şi specializării – proba E)d) – probă scrisă

2 septembrie 2013 Afişarea rezultatelor (până la ora 12:00) şi depunerea contestaţiilor (orele 12:00 – 16:00)

3-4 septembrie 2013 Rezolvarea contestaţiilor

5 septembrie 2013 Afişarea rezultatelor finale

Notă: La solicitarea comisiilor de bacalaureat judeţene/a municipiului Bucureşti sau din proprie iniţiativă, Comisia Naţională de Bacalaureat poate aproba prelungirea perioadelorde susţinere a probelor de evaluare a competenţelor digitale sau lingvistice.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.